Ehab Gamal
Accountant | ehab.salim@beba.org.eg

Ehab Gamal is the Accountant at BEBA